Om oss

Vi är elever som går olika yrkesprogram på Gymansieskolan Vipan i Lund. Vi går Bygg- och anläggningsprogrammet, Handel- och administrationsprogrammet och Hotell- och turismprogrammet. Vi läser Historia 1a1 och vår lärare, Martin Martinez y Riqué, vill att vi startar vårt arbete med att lära oss något om vår egen historia.  Denna hemsida har vi skapat för att publicera våra egna arbeten och för att vara i kontakt med andra människor som skriver historia. Genom att ta reda på vilka vi är och var vi kommer ifrån hoppas vi att kunna förstå vår samtid och vara med och påverka vår framtid. Vår historia är den grund som vi står på.

Med tiden kommer denna sida att innehålla många arbeten, som tillsammans hjälper oss att förstå de stora samhällsförändringarna som världen i allmänhet och Sverige i synnerhet har genomgått under de två senaste århundraden. Några av oss har våra rötter i andra länder och vi upptäcker att läroböckerna i Historia ägnar mycket litet utrymme åt dessa länders historia. Genom att studera vår egen historia kommer vi också i kontakt med dessa länders historiska utveckling, vilket ökar förståelse för vår egen situation. Vi blir medvetna om att det finns mycket stora likheter mellan de olika länderna när det gäller de olika ekonomiska, politiska och sociala omvandlingsprocesserna. Vi ser också hur olika omständigheter kan hindra eller förstärka pågående processer, ibland är det enskilda aktörer och oftast storpolitiska åtgärder som tillfälligt stoppar eller påskyndar de olika processerna; industrialiseringen, demokratiseringen, sekulariseringen, urbaniseringen, jämställdhet mellan könen m.m.

Våra arbeten ligger i linje med kursen Historia 1a1:s centrala innehåll, punkt 1, 2 och 3:

  • Den europeiska epokindelningen utifrån ett kronologiskt perspektiv. Förhistorisk tid, forntiden, antiken, medeltiden, renässansen och upplysningstiden med vissa valda förändringsprocesser och fördjupningar. Problematisering av historiska tidsindelningars beroende av kulturella och politiska förutsättningar utifrån valda områden till exempel varför tidsbegreppet vikingatid infördes i Sverige under 1800-talets slut eller jämförelser med tidsindelningar i någon utomeuropeisk kultursfär som Kina eller Indien.
  • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter.
  • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet.

Vi använder i största möjliga utsträckning eget material i form av egna bilder och originaldokument. När vi använder andra bilder än våra egna nyttjar vi uteslutande creativecommons CC-licensed material, enligt de villkor som upphovsmannen anger, och vi anger alltid källan. För textinnehåll utöver våra egna intervjuer och egen tolkning, använder vi notapparat och källhänvisningar. Det är för övrigt punkt 4 i Historia 1a1:s centrala innehåll:

  • Tolkning och användning av olika slags källmaterial.

Den femte punkten i kursens centrala innehåll, Hur individer och grupper använt historia i samband med aktuella konflikter och samarbetssträvanden, blir även den belyst genom våra arbeten, inte minst i det arbete som Dane Sebez har skrivit om Bosnien.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *